Cho mình hỏi phân tích điểm tích cực và tiêu cực của nền văn hoa xã hội chủ nghĩa ai? Cho mình xin y kiến mọi người ơi?

Mong giúp đỡ
2 câu trả lời 2