Sin^2x+Sin^2(3x)-3Cos^2(3x) giải dùm em bài này cảm ơn ạ?

1 câu trả lời 1