Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A,có AB=16cm, AC=12cm.Đường trung trực của BC cắt BC,BA,CA lần lượt ở M,E,D.Tính độ dài các đoạn BC,BE,CD?

Giải giúp mình câu 1!!! Xin các cao nhân
0