Hãy tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của hàm số y = sin^2(x) + 3sin 2x + 3 cos^2(x). Mình cần gấp cảm mơn mọi người trước ạ?

0