Giải hộ em với ạ 4sin^2 3x +2(√3+1)cos3x-√3=4?

2 câu trả lời 2