People constanly debate whether television has a positive or negative influence on society. Chuyển thành bị động?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    4 tháng trước

    Television is constantly debated whether it has a positive or negative influence on society.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.