Cho mình hỏi vì sao hoạt động giao tiếp là hoạt động đặc biệt?

1 câu trả lời 1