Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số sau y= -x^4+4x^2-3?

0