Cho tam giác ABC vuông tại A tanC=1/3 . Tính sinC , cosC ?

0