0706162278 cần lắm một máy bay u35 40 chỉ bảo mình ,cao 175cm ,hàng cong ,FA?

0