Các chuyên toán 11 hỗ trợ tại hạ, please 🙏🙏🙏 Sin^3x*cosx=1/4*cos^3x+sinx?

0