Chứng minh rằng "Nếu nhốt n con thỏ vào k chuồng (k<n) thì có một chuồng chứa nhiều hơn một con thỏ"?

0