Có nu nao chat choi k ..có thi de lai zl minh ađ....?

Nho de lai sdt nha m bn hoac nhá máy 037hai824hai93cho minh
0