Tìm số tự nhiên x (x-15).15=34?

(X-15).15=34
1 câu trả lời 1