Tại sao tín dụng ngân hàng là nghiệp vụ quan trong và phức tạp nhất?

1 câu trả lời 1