Tìm một số tác phẩm có chứa yếu tố văn học dân gian và văn học viết?

1 câu trả lời 1