Có bao nhiêu nước đọc bản tuyên ngôn độc lập sau việt nam?

0