Cho e hỏi oxi có 3 đồng vị 16O 17O 18O nhưng tại sao ntk TB chỉ có 15,999. E xin cảm ơn .?

Hóa 10
0