Nếu có Vdd của 2 chất trước phản ứng thì Vdd sau phản ứng làm sao ?

1 câu trả lời 1