hưng đã hỏi trong Máy tính & InternetLập trình & Thiết kế · 8 tháng trước

hic em newbie mng giúp em mấy bài nhập môn C++ vs ạ deadline đến nơi r... em cảm ơn ạ!!?

Viết các hàm thực hiện

 +Nhập,hiện mảng N số nguyên(0<=N<=50)

 +Tìm ptử có gtrị=x của mảng N số nguyên,cho biết vị trí xhiện đầu tiên

 +Tính tổng các phần tử lớn hơn giá trị x nào đó với x đc nhập từ bàn phím

 +Sắp xếp các ptử theo thứ tự tăng dần

Viết chtrình chính áp dụng lần lượt các hàm trên

2 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.